sp1piast@sp1piast.pl

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Niezbędnik dla rodziców dotyczący diagnozyuprawniającej ucznia do uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1

Kiedy rodzic (opiekun prawny) zauważy u dziecka  trudności edukacyjne lub wychowawcze, powinien w pierwszej kolejności zgłosić się do wychowawcy klasy lub specjalistów szkolnych w celu uzyskania informacji i pomocy w rozwiązaniu problemu.

W wypadku wskazań ze strony szkoły o potrzebie pogłębionej diagnozy, rodzic (opiekun prawny) powinien złożyć w szkole wniosek  o wydanie opinii o dziecku.

 • Pobrać z sekretariatu szkoły lub strony internetowej SP-1 wniosek o wydanie opinii o uczniu,
 • Wypełnić wniosek, wskazując, opinia  jakich nauczycieli (specjalistów) jest potrzebna do badań w poradni (przy czym ważne jest, żeby zaznaczyć  tylko te osoby, które bezpośrednio pracują z dzieckiem),
 • Uzupełniony wniosek złożyć w sekretariacie szkoły,
 • Czas oczekiwania na opinie nauczycieli i specjalistów wynosi minimum 7 dni,
 • Odebrane opinie, rodzic (opiekun prawny), składa w poradni psychologiczno- pedagogicznej, gdzie przeprowadza się pełną diagnozę dzieck

Naszą szkołą opiekuje się PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA W PRUSZKOWIE

Adres: ul. Gomulińskiego 2
05-800 Pruszków
Poniedziałek – Piątek godz. 8.00 – 18.00
Telefon/Fax: (0 22) 758 68 29
E-mail: poradniapruszkow@op.pl
www.poradniapruszkow.szkolnastrona.pl

Warto wiedzieć, że:
– Poradnia psychologiczno- pedagogiczna zajmuje się trudnościami w nauce i zachowaniu,
– Poradnia specjalistyczna zajmuje się konkretnymi jednostkami chorobowymi np. wadami słuchu, wzroku, chorobami neurologicznymi.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie organizowane są następujące zajęcia mające na celu wspieranie rozwoju ucznia oraz udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 2. Zajęcia logopedyczne – zajęcia dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy
 3. Integracja Sensoryczna – dla uczniów z problemami w percepcji i modulacji sensorycznej.
 4. Zajęcia z psychologiem-  dla uczniów mających problemy w sferze emocjonalno- społecznej
 5. Zajęcia z pedagogiem- dla uczniów mających problemy związane z funkcjonowaniem w sferze wychowawczej lub społecznej w szkole
 6. Zajęcia rewalidacyjne– przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 7. Trening Umiejętności Społecznych- dla uczniów mających trudności    w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.
 8. Usprawnianie ruchowe  –  dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo.
 9. Zajęcia socjoterapeutyczne – dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
 10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych.
 11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla uczniów kierunkowo szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 12. Indywidualne Programy Nauczania – dla zdiagnozowanych uczniów wybitnie zdolnych posiadających stosowną opinię PPP.
 13. Gimnastyka korekcyjna – zajęcia dla uczniów z wadami postawy.

PARKING

Parking oraz główne wejście do szkoły znajdują się przy ul. Dworcowej.

Prosimy o  zachowanie szczególnej  ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pobliżu terenu szkoły i przejścia dla pieszych.

MAPA

KONTAKT

ul. Brandta 22, 05-820 Piastów

22 723 79 96

Scroll to Top