Samoregulacja uczniów w uczeniu się

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu Laboratorium Klubu Szkół Uczących Się dotyczącego samoregulacji uczniów w uczeniu się. Jest to kontynuacja i rozszerzenie działań podjętych przed dwoma laty, a skupionych wokół samosterowności ucznia. Zależy nam, aby podejmowane przez szkołę inicjatywy przyczyniły się do podnoszenia odpowiedzialności uczniów za ich proces uczenia się, samoświadomości oraz poczucia sprawczości. Realizowane w ramach projektu działania będą skupiały się wokół trzech obszarów: budowanie relacji i tworzenie atmosfery bezpieczeństwa w klasie, zwiększanie przestrzeni dla samodzielności uczniów w myśleniu i działaniu oraz budowanie sprawczości uczniów, wzmacnianie ich wiary we własne możliwości i zaufanie do swoich umiejętności. Wyznaczenie kierunków pracy stało się możliwe dzięki stworzeniu profilu szkoły i wstępnej diagnozie, której dokonały trzy ważne grupy: uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Najpierw przedstawiciele każdej z tych grup pracowali osobno na sejmikach i wypracowywali wspólny dla siebie profil, a następnie 15 października odbył się panel dyskusyjny, poprowadzony przez asystentkę szkoły z ramienia CEO, podczas którego zaprezentowano powstały profil, a przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli debatowali nad mocnymi stronami działań podejmowanych przez szkołę, a także nad obszarami, które wymagają pracy. Wszystkie spostrzeżenia i argumenty zostały zanotowane i poddane refleksji.

Kolejnym krokiem, który, mamy nadzieję, przybliży naszych uczniów do celu w procesie ich samoregulacji, będzie wybranie kilku obszarów, nad którymi szczególnie skupimy się w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zaplanowanie konkretnych działań i ich realizacja.

Iwona Skiba

Scroll to Top