Konkurs na film promujący klasę

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie ogłasza Konkurs na film promujący klasę na terenie naszej szkoły pt. „10 minut z życia naszej klasy”

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest:

 • upowszechnienie informacji z życia poszczególnych klas naszej szkoły
 • inspirowanie młodzieży do działań twórczych
 • rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej
 • umocnienie więzi koleżeńskich poprzez wspólne działanie i wymianę doświadczeń

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu (nakręceniu oraz zmontowaniu) filmu promującego klasę na terenie naszej szkoły

Film powinien:

 • trwać nie dłużej niż 10 minut
 • obrazować życie uczniów danej klasy jako społeczności
 • zawierać logotypy i symbole kojarzone z naszą szkołą

 Film nie może:

 • naruszać godności ludzkiej
 • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przynależność narodową
 • ranić przekonań religijnych
 • zawierać treści wulgarnych

 Plik filmowy, kryteria:

film zgłoszony do konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne:

 • rozmiar maksymalny pliku: do 4 GB
 • długość filmu maksymalnie 10 minut
 • film może być nakręcony: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym

Film powinien mieć tytuł

Użyte oprogramowanie do montażu oraz metoda nagrywania jest dowolna.

Liczy się pomysłowość i pozytywny przekaz.

 Zgłaszanie filmów:

 1. Filmy konkursowe należy przekazać osobiście do sekretariatu szkoły na nośniku dvd lub pendrive.
 2. Stan techniczny zgłoszonego filmu powinien umożliwiać jego projekcję.
 3. Nośnik oraz okładka płyty każdego filmu muszą być opisane (imię i nazwisko twórcy/twórców, klasa/ -y i tytuł filmu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wraz z filmem prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1) oraz metryki filmu (załącznik nr 2).
 5. Termin zgłaszania filmów upływa 30.03.2019r.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych filmów lub ich fragmentów w celach promujących szkołę.
 7. Nagrane filmy prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
 8. Dopuszcza się pracę grupową – w takim przypadku, w karcie zgłoszenia należy wymienić osoby wchodzące w skład grupy.

Jury powołane przez Dyrektora szkoły oceniać będzie zgodność z tematyką konkursu i zaleceniami zawartymi w regulaminie, wartość artystyczną, przekaz filmu, pomysłowość i kreatywność twórcy.

Dodatkowo, wyróżnienie dla twórcy filmu zostanie przyznane przez m.in. społeczność uczniowską w drodze głosowania przez Internet, na profilu facebook’owym szkoły.

Przystępując do konkursu uczestnik / uczestnicy akceptują regulamin oraz zapewniają, że nie posiadają praw autorskich, nie naruszają dóbr osobistych osób, które zostały przedstawione na filmie.

Rozpoczynając pracę nad filmem uczestnik / uczestnicy zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły Karty Zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wraz z plikiem filmowym uczestnicy składają zgłoszenie filmu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Wojtaś i Arleta Pocięgiel.

 

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgłaszam udział ……………………….(imię i nazwisko uczestnika) w konkursie na film promujący Szkołę Podstawową nr 1 w Piastowie.

………………………..

podpisy rodziców/ opiekunów

Twórcy (należy wypisać wszystkie osoby z “ekipy filmowej”; nazwisko i imię, klasa)*: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu. Materiał powstały w czasie prac nad filmem zobowiązuję się wykorzystać wyłącznie do celów konkursu.

……………………………..

data, podpisy rodziców/ opiekunów

 

 

Załącznik nr 2

ZGŁOSZENIE FILMU

Zgłaszam do udziału w konkursie film promujący Szkołę Podstawową nr 1 w Piastowie wykonany przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa drużyny / osoby tworzące*)

Oświadczam, że udzielam zgody na udostępnianie i wykorzystanie filmu przez Szkołę Podstawową nr 1 w Piastowie oraz nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń, a także mam zgodę na publikację filmu osób biorących w nim udział. Przekazując film zobowiązuję się do nie rozpowszechniania go we własnym zakresie w wersji finalnej, bądź też w jakiejkolwiek innej, która może naruszyć godność i uczucia innych osób.

……………………………..

data, podpisy rodziców opiekunów

Scroll to Top