ŚWIETLICA

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W ŚWIETLICY

Katarzyna Sowińska-Wojtaś – kierownik świetlicy
Dorota Woźniak – wychowawca
Krystyna Wołosz – wychowawca
Marzena Waszczak – wychowawca
Magdalena Kulik – wychowawca
Wanda Kaliściak – wychowawca

Bezpośredni numer telefonu do świetlicy

22 723 77 65

Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów klas I- III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców oraz dla uczniów nie uczęszczających na lekcje religii, zwolnionych z lekcji w-f – w czasie trwania tych lekcji.

Zasady organizacji świetlicy:

1) świetlica prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w godzinach 7.00 – 17.00
2) zajęcia prowadzone są w grupach nie większych niż 26 dzieci
3) fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków materialnych szkoły oraz ze składek rodziców

Zadania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy realizowane są w szczególności poprzez:

1) gry i zabawy ruchowe w salach, na boisku, na sali gimnastycznej lub placu zabaw
2) stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej
3) indywidualną pomoc w nauce uczniom mającym trudności szkolne
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci podczas zajęć czytelniczych, plastycznych, przy muzyce, zajęć teatralnych, zajęć edukacyjnych
5) stałą współpracę z wychowawcami klas, specjalistami oraz opiekunami dziecka.

Szczegółową organizację form pracy świetlicy zawiera regulamin opracowany przez kierownika  świetlicy lub nauczyciela pełniącego jego obowiązki.(Statut Szkoły).

Dzieci przyjmowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń oraz zaświadczeń z pracy o zatrudnieniu obydwojga rodziców.

Kartę zgłoszenia dziecka na rok 2018/2019  należy złożyć wraz z zaświadczeniami z pracy rodziców  w sekretariacie lub u kierownika świetlicy.

Dla dzieci  przeznaczone są  meble odpowiednie do wieku. Sale wyposażone są w gry i  zabawki, książki, materiały plastyczne i sprzęt muzyczny. Dzieci mogą odpoczywać, bawić się a także brać udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców.

Klasy  I–III   oprócz sali głównej ( sali nr.7 )  będą korzystały:

  • z wolnych sal lekcyjnych w których prowadzone są zajęcia ciche takie jak odrabianie lekcji, praca z książką, gry dydaktyczne, gry stolikowe, gry planszowe  itp.
  • do zajęć ruchowych przystosowana jest sala korektywy, w której znajduje się sprzęt sportowy i sprzęt do zajęć ruchowych, sala gimnastyczna lub mała sala gimnastyczna.

W sali głównej świetlicy, która wyposażona jest we wszystkie pomoce i materiały plastyczne a także w sprzęt audiowizualny i komputerowy gdzie będą się odbywały wszystkie inne zajęcia a więc: edukacyjne, teatralne, plastyczne, umuzykalniające, gry i zabawy dydaktyczne, komputerowe.

Jesienią i na wiosnę dzieci mogą również spędzać czas na placu zabaw czy też na boisku szkolnym.

Bieżące potrzeby działalności świetlicy pokrywane są z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy.

Kierownik Świetlicy

Katarzyna Sowińska Wojtaś