ŚWIETLICA

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 zapraszamy dzieci i rodziców do zapoznania się  i omówienia  z dzieckiem Kodeksu ucznia w świetlicy szkolnej.

 • pracujemy w od  7.00 do 17.00
 • wchodzimy i wychodzimy ze szkoły tylko wejściem głównym,
 • dzieci spędzają czas na zabawie, nauce (2 zajęcia edukacyjne dziennie, odrabianie lekcji, rozwijanie zainteresowań i budzenie ciekawości otoczeniem), aktywnym i biernym wypoczynku, pod opieką nauczycieli
 • w świetlicy obowiązuje reżim sanitarny (częste mycie rąk, nie przynosimy zabawek i nie dzielimy się jedzeniem),
 • w świetlicy obowiązują zasady zachowania takie jak podczas lekcji
 • nauczyciele świetlicy są wychowawcami, współpracujemy z wychowawcami i rodzicami dzieci (Librus)
 • na początku roku szkolnego dzieci przynoszą podpisane pudełko z przyborami plastycznymi i blokiem, kartkami ksero
 • dzieci codziennie przynoszą butelkę na wodę i jedzenie (adekwatnie do czasu pobytu w szkole)
 • odbiór dzieci odbywa się zgodnie ze złożoną deklaracją, o zmianach informuje rodzic pisemnie, poprzez dzienniczek ucznia, podobnie o samodzielnym powrocie dziecka.

Do zobaczenia wkrótce!
Wychowawcy świetlicy

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W ŚWIETLICY

Ewelina Grudzińska – wychowawca

Lucyna Kaproń-Staciwa – wychowawca

Agnieszka Niewrzędowska – wychowawca

Katarzyna Radzio-Dębska – wychowawca

Magdalena Tarabasz – wychowawca

Krystyna Wołosz – wychowawca

Dorota Woźniak – wychowawca

Bezpośredni numer telefonu do świetlicy

22 723 77 65

NASZE PRACE

Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów klas I- III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców oraz dla uczniów nie uczęszczających na lekcje religii, zwolnionych z lekcji w-f – w czasie trwania tych lekcji.

Zasady organizacji świetlicy:

1) świetlica prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w godzinach 7.00 – 17.00
2) zajęcia prowadzone są w grupach nie większych niż 26 dzieci
3) fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków materialnych szkoły oraz ze składek rodziców

Zadania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy realizowane są w szczególności poprzez:

1) gry i zabawy ruchowe w salach, na boisku, na sali gimnastycznej lub placu zabaw
2) stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej
3) indywidualną pomoc w nauce uczniom mającym trudności szkolne
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci podczas zajęć czytelniczych, plastycznych, przy muzyce, zajęć teatralnych, zajęć edukacyjnych
5) stałą współpracę z wychowawcami klas, specjalistami oraz opiekunami dziecka.

Szczegółową organizację form pracy świetlicy zawiera regulamin opracowany przez kierownika  świetlicy lub nauczyciela pełniącego jego obowiązki.(Statut Szkoły).

Dzieci przyjmowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń oraz zaświadczeń z pracy o zatrudnieniu obydwojga rodziców.

Dla dzieci  przeznaczone są  meble odpowiednie do wieku. Sale wyposażone są w gry i  zabawki, książki, materiały plastyczne i sprzęt muzyczny. Dzieci mogą odpoczywać, bawić się a także brać udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców.

Klasy  I–III   oprócz sali głównej ( sali nr 7 )  będą korzystały:

 • z wolnych sal lekcyjnych, w których prowadzone są zajęcia ciche, takie jak odrabianie lekcji, praca z książką, gry dydaktyczne, gry stolikowe, gry planszowe  itp.
 • do zajęć ruchowych przystosowana jest sala korektywy, w której znajduje się sprzęt sportowy i sprzęt do zajęć ruchowych, sala gimnastyczna lub mała sala gimnastyczna.

W sali głównej świetlicy, która wyposażona jest we wszystkie pomoce i materiały plastyczne a także w sprzęt audiowizualny i komputerowy, będą się odbywały wszystkie inne zajęcia a więc: edukacyjne, teatralne, plastyczne, umuzykalniające, gry i zabawy dydaktyczne, komputerowe.

Jesienią i na wiosnę dzieci mogą również spędzać czas na placu zabaw czy też na boisku szkolnym.

Bieżące potrzeby działalności świetlicy pokrywane są z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy.

CO NOWEGO?