ŚWIETLICA

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W ŚWIETLICY

Katarzyna Sowińska-Wojtaś –  kierownik świetlicy

Kamila Lewandowska
Justyna Sobolewska
Dorota Woźniak
Aneta Wróbel
Marzena Waszczak
Ewelina Grudzińska

Bezpośredni numer telefonu do świetlicy

22 723 77 65

Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów klas I- III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców oraz dla uczniów nie uczęszczających na lekcje religii, zwolnionych z lekcji w-f – w czasie trwania tych lekcji.

Zasady organizacji świetlicy:

1) świetlica prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w godzinach 7.00 – 17.30
2) zajęcia prowadzone są w grupach nie większych niż 26 dzieci
3) fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków materialnych szkoły oraz ze składek rodziców

Zadania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy realizowane są w szczególności poprzez:

1) gry i zabawy ruchowe w salach, na boisku, na sali gimnastycznej lub placu zabaw
2) stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej
3) indywidualną pomoc w nauce uczniom mającym trudności szkolne
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci podczas zajęć czytelniczych, plastycznych, przy muzyce, zajęć teatralnych, zajęć edukacyjnych
5) stałą współpracę z wychowawcami klas, specjalistami oraz opiekunami dziecka.

Szczegółową organizację form pracy świetlicy zawiera regulamin opracowany przez kierownika  świetlicy lub nauczyciela pełniącego jego obowiązki.(Statut Szkoły- rozdz. VI. Organizacja Szkoły,§29).

Dzieci przyjmowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń oraz zaświadczeń z pracy o zatrudnieniu obydwojga rodziców.

Kartę zgłoszenia dziecka na rok 2016/2017  należy złożyć wraz z zaświadczeniami z pracy rodziców  w sekretariacie lub u kierownika świetlicy.

Dla dzieci  przeznaczone są  meble odpowiednie do wieku. Sale wyposażone są w gry i  zabawki, książki, materiały plastyczne i sprzęt muzyczny. Dzieci mogą odpoczywać, bawić się a także brać udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców.

Klasy  I–III   oprócz sali głównej ( sali nr.7 )  będą korzystały:

  • z wolnych sal lekcyjnych w których prowadzone są zajęcia ciche takie jak odrabianie lekcji, praca z książką, gry dydaktyczne, gry stolikowe, gry planszowe  itp.
  • do zajęć ruchowych przystosowana jest sala korektywy, w której znajduje się sprzęt sportowy i sprzęt do zajęć ruchowych, sala gimnastyczna lub mała sala gimnastyczna.

W sali głównej świetlicy, która wyposażona jest we wszystkie pomoce i materiały plastyczne a także w sprzęt audiowizualny i komputerowy gdzie będą się odbywały wszystkie inne zajęcia a więc: edukacyjne, teatralne, plastyczne, umuzykalniające, gry i zabawy dydaktyczne, komputerowe.

Jesienią i na wiosnę dzieci mogą również spędzać czas na placu zabaw czy też na boisku szkolnym.

Bieżące potrzeby działalności świetlicy pokrywane są z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy. Wielkość składki dobrowolnej w roku 2017/2018 wynosi 180 zł. za  rok.

Kierownik Świetlicy

Katarzyna Sowińska Wojtaś