PODRĘCZNIKI

RODZAJ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH / AUTOR  / TYTUŁ / WYDAWNICTWO

Klasa 0

Edukacja przedszkolna

Wiesława Żaba-Żabińska „Kolorowy Start z plusem” Karty Pracy /wyd. MAC

Wiesława Żaba-Żabińska „ Kolorowy Start z plusem”  Wyprawka Plastyczna / wyd. MAC

Wiesława Żaba-Żabińska „Kolorowy Start z plusem” Czytam, Pisze , Liczę /wyd. MAC

Język angielski

Jill Leighton „Captain Jack 2 plus” /wyd. Macmillan

Religia

ks. Andrzej Tuleja  “Bóg jest blisko” /wyd. Archidiecezji Warszawskiej

W roku szkolnym 2017/2018 w klasach I – VII  podręczniki dla uczniów są darmowe. Należy zakupić tylko podręcznik do religii. Poniżej podajemy tytuły podręczników do religii w poszczególnych klasach:

Klasa 1

ks. R. Szewczyk, A. Frączak „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” – podręcznik do religii dla kl. I  /Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa 2

   ks. R.Szewczyk, A.Frączak „A oto Ja jestem z wami!”– podręcznik do religii kl.II  /Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa 3

ks. Robert Szewczyk, A.Frączak  „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”– podręcznik do religii kl. III /Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa 4

ks. Zbigniew Marek, Anna Walulik  „Zaproszeni przez Boga” /wyd. WAM Nowa podstawa programowa

Klasa 5

ks. Zbigniew Marek, Anna Walulik „Obdarowani przez Boga „/wyd. WAM

Klasa 6

red.  Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN „Przemienieni przez Boga”/ wyd. WAM

Klasa 7

ks. Zbigniew Marek  „Jezus uczy i zbawia” /wyd. WAM

 

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń przez uczniów Szkoły Podstawowej nr1             w Piastowie

1.     Darmowe podręczniki do klas I, II, III, IV ,V,VI i VII  są własnością Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie.

2.    Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową zgodnie z pisemnym wykazem uczniów w klasach.

3.    Przekazane przez szkołę ćwiczenia nie podlegają zwrotowi.

4. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru ćwiczeń i podręczników.

5.  Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne.

6.  Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręczników w okładce.

7.   W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, rodzice zobowiązani są do zwrotu kosztów zakupu w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia. Poprzez zniszczenie podręcznika rozumiemy: podręcznik zatłuszczony, zaplamiony, zalany oraz porysowany, popisany, popodkreślany, pozaznaczany i podarty.

8. Rodzice zwracają podaną kwotę  na rachunek bankowy : Nr 49 1240 6380 1111 0010 7469 0047 w Banku PEKAO S.A. Oddział Pruszków  z dopiskiem „zwrot za podręczniki :……………………………………………… ……”. Należy podać tytuły podręczników, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz nazwę szkoły.

Rodzice zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły dowodu przelania środków na wyżej wymieniony rachunek. Dowody wpłaty przechowywane są w bibliotece szkolnej.

9.  W przypadku zniszczenia lub zgubienia ćwiczeń rodzice zobowiązani są do ich zakupu w przeciągu tygodnia na koszt własny.

10. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników.

Uczeń odchodzi ze szkoły z zaczętą częścią ćwiczeń, kolejne części otrzymuje w nowej Szkole.

11. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) do klas I, II i III oraz podręczniki do klas starszych będą wypożyczone we wrześniu, na spotkaniu z rodzicami po podpisaniu dokumentu odbioru podręcznika. 

12. O terminach kolejnych wypożyczeni ( kl. I, II i III) i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników decyduje nauczyciel w porozumieniu z bibliotekarzem szkolnym.

13. Przed zwrotem podręczników do biblioteki szkolnej wychowawcy i nauczyciele przedmiotów dokonują oceny zniszczenia książek.

14. W przypadku ustalenia zniszczeń  pisemnie informują rodziców o konieczności zwrotu kosztów  zgodnie z pkt 7  Regulaminu.

15. O wyżej wymienionym fakcie informują nauczycieli biblioteki i dyrektora szkoły.

16. Wychowawcy zobowiązani są do zwrócenia do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych przez uczniów podręczników na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

Podstawa Prawna:

Art.22ak ust.3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu z dn.30 maja 2014r. (DZ. U. poz. 811)i ust.4