PODRĘCZNIKI

RODZAJ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH / AUTOR  / TYTUŁ / WYDAWNICTWO

Klasa 0

Edukacja przedszkolna

Wiesława Żaba-Żabińska „Kolorowy Start z plusem” Karty Pracy /wyd. MAC

Wiesława Żaba-Żabińska „ Kolorowy Start z plusem”  Wyprawka Plastyczna / wyd. MAC

Wiesława Żaba-Żabińska „Kolorowy Start z plusem” Czytam, Pisze , Liczę /wyd. MAC

Język angielski

Jill Leighton „Captain Jack 2 plus” /wyd. Macmillan

Religia

ks. Andrzej Tuleja  “Bóg jest blisko” /wyd. Archidiecezji Warszawskiej

 

W roku szkolnym 2017/2018 w klasach I – VII  podręczniki dla uczniów są darmowe. Należy zakupić tylko podręcznik do religii. Poniżej podajemy tytuły podręczników do religii w poszczególnych klasach:

Klasa 1

ks. R. Szewczyk, A. Frączak „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” – podręcznik do religii dla kl. I  /Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa 2

   ks. R.Szewczyk, A.Frączak „A oto Ja jestem z wami!”– podręcznik do religii kl.II  /Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa 3

ks. Robert Szewczyk, A.Frączak  „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”– podręcznik do religii kl. III /Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa 4

ks. Zbigniew Marek, Anna Walulik  „Zaproszeni przez Boga” /wyd. WAM Nowa podstawa programowa

Klasa 5

ks. Zbigniew Marek, Anna Walulik „Obdarowani przez Boga „/wyd. WAM

Klasa 6

red.  Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN „Przemienieni przez Boga”/ wyd. WAM

Klasa 7

ks. Zbigniew Marek  „Jezus uczy i zbawia” /wyd. WAM

 

Regulamin i zarządzenie dotyczące rozpowszechniania darmowych podręczników
Zarządzenie nr 1
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. S. Staszica w Piastowie
z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej  nr 1 im. S. Staszica w Piastowie.

§2

1.           Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a) szkole należy to rozumieć jako Szkołę Podstawową nr 1 im. S. Staszica w Piastowie

b) uczniu- należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny- ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. S. Staszica w Piastowie

c) rodzicu ucznia- należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

d) podręcznikach- należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

e) organie prowadzącym- należy przez to rozumieć gminę i miasto Piastów

§3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej, a wychowawca klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której podpisany jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

8. Wzór umowy zawieranej pomiędzy szkołą, a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

9. Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do biblioteki szkolnej.

§4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§5

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego poniedziałku, w którym są zajęcia dydaktyczne w danym roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się zgodnie z regulaminem. Zapisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.

5. Zapisu ust.4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§6

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§8

1. Zarządzenie ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1

b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1-5

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły.

§9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń przez uczniów Szkoły Podstawowej nr1 w Piastowie w roku szkolnym 2016/2017

1.     Darmowe podręczniki do klas I, II, III, IV i V  są własnością Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie.

2.    Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową zgodnie z pisemnym wykazem uczniów w klasach.

3.    Przekazane przez szkołę ćwiczenia nie podlegają zwrotowi.

4. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru ćwiczeń i podręczników.

5.  Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne.

6.  Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręczników w okładce.

7.   W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, rodzice zobowiązani są do zwrotu kosztów zakupu podręczników w terminie 7 dni od  otrzymania pisemnego powiadomienia. Poprzez zniszczenie podręcznika rozumiemy: podręcznik zatłuszczony, zaplamiony, zalany oraz porysowany, popisany, popodkreślany, pozaznaczany i podarty.

8. Rodzice uczniów klas I -V dokonują wpłaty na rachunek bankowy Nr 76 2490 0005 0000 4600 8593 2716 w Alior Banku S.A.  W treści przelewu wpisują: „zwrot za podręcznik (tytuł….nr części…)”. Rodzice zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły dowodu przelania środków na wyżej wymieniony rachunek. Dowody wpłaty przechowywane są w bibliotece szkolnej.

9.  W przypadku zniszczenia lub zgubienia ćwiczeń rodzice zobowiązani są do ich zakupu w przeciągu tygodnia na koszt własny.

10.  W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wypożyczonego podręcznika.

Uczeń odchodzi ze szkoły z zaczętą częścią ćwiczeń, kolejne części otrzymuje w nowej Szkole.

11. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone we wrześniu, na spotkaniu z rodzicami po podpisaniu dokumentu odbioru podręcznika.

12. O terminach kolejnych wypożyczeni ( kl. I, II i III) i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników decyduje nauczyciel w porozumieniu z bibliotekarzem szkolnym.

13. Przed zwrotem podręczników do biblioteki szkolnej wychowawcy i nauczyciele przedmiotów dokonują oceny zniszczenia książek.

14. W przypadku ustalenia zniszczeń opisanych w pkt 6 pisemnie informują rodziców o konieczności zwrotu kosztów zgodnie z pkt 7 i pkt 8 Regulaminu.

15. O wyżej wymienionym fakcie informują nauczycieli biblioteki i dyrektora szkoły .

16. Wychowawcy zobowiązani są do zwrócenia do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych przez uczniów podręczników na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

Podstawa Prawna:

Art.22ak ust.3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu z dn.30 maja 2014r. (DZ. U. poz. 811)i ust.4