PODRĘCZNIKI

Oddział „0”

Nauczanie w klasie „0”

PAKIET” KOLOROWY START Z PLUSEM”

  1. Edukacja przedszkolna. Kolorowy start z plusem. Wiesława Żaba-Żabińska-wyd. MAC EDUKACJA
  2. Kolorowy start z plusem. Wyprawka plastyczna. Wiesława Żaba-Żabińska-wyd. MAC EDUKACJA

 

Język angielski:

  1. Captain Jack 2-Plus. Jill Leighton-wyd. MacMillan

Religia:

  1. „ Z Panem Jezusem”. Śmigiera, A. Rayzacher-Majewska, K. Nauka-Wójcik

Język angielski

Jill Leighton „Captain Jack 2 plus” /wyd. Macmillan

Religia

ks. Andrzej Tuleja  “Bóg jest blisko” /wyd. Archidiecezji Warszawskiej

Klasa 1  /rok szkolny 2018/2019

RELIGIA

W imię ojca i Syna i Ducha Świętego-Ks. R.R Szewczyk, A. Frączak –Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa 2

RELIGIA

A oto Ja jestem z Wami-Ks. R.R Szewczyk, A. Frączak –Wydawnictwo Katechetyczne  Warszawa

Klasa 3

RELIGIA

Kto spożywa moje ciało ma życie-ks. R.R. Szewczyk, A. Frączak-Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

 

 

Klasa 4

RELIGIA

Zaproszeni przez Boga– Zbigniew Marek- wyd. WAM

Klasa 5

RELIGIA

Obdarowani przez Boga– Zbigniew Marek- wyd. WAM

Klasa 6

RELIGIA

Przemienieni przez Boga- Zbigniew Marek- wyd. WAM

Klasa7

RELIGIA

Szukam Was-seria „ Odsłonić twarz Chrystusa”– W. Kubiksy

– wyd.WAM

Klasa 8

RELIGIA

     Jezus działa i zbawia-seria „ W drodze do Emaus”– Z.Marek- wyd. WAM

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń przez uczniów Szkoły Podstawowej nr1             w Piastowie

1.     Darmowe podręczniki do klas I, II, III, IV ,V,VI, VII i VIII  są własnością Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie.

2.    Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową zgodnie z pisemnym wykazem uczniów w klasach.

3.    Przekazane przez szkołę ćwiczenia nie podlegają zwrotowi.

4. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru ćwiczeń i podręczników.

5.  Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne.

6.  Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręczników w okładce.

7.   W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, rodzice zobowiązani są do zwrotu kosztów zakupu w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia. Poprzez zniszczenie podręcznika rozumiemy: podręcznik zatłuszczony, zaplamiony, zalany oraz porysowany, popisany, popodkreślany, pozaznaczany i podarty.

8. Rodzice zwracają podaną kwotę  na rachunek bankowy : Nr 29 1240 6380 1111 0010 7469 9040  z dopiskiem „zwrot za podręczniki ……………………………………………… …. Należy podać tytuły podręczników, imię i nazwisko ucznia oraz  klasę.

 Rodzice zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły dowodu przelania środków na wyżej wymieniony rachunek. Dowody wpłaty przechowywane są w bibliotece szkolnej.

9.  W przypadku zniszczenia lub zgubienia ćwiczeń rodzice zobowiązani są do ich zakupu w przeciągu tygodnia na koszt własny.

10. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników.

Uczeń odchodzi ze szkoły z zaczętą częścią ćwiczeń, kolejne części otrzymuje w nowej Szkole.

11. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) do klas I, II i III oraz podręczniki do klas starszych będą wypożyczone we wrześniu, na spotkaniu z rodzicami po podpisaniu dokumentu odbioru podręcznika. 

12. O terminach kolejnych wypożyczeni ( kl. I, II i III) i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników decyduje nauczyciel w porozumieniu z bibliotekarzem szkolnym.

13. Przed zwrotem podręczników do biblioteki szkolnej wychowawcy i nauczyciele przedmiotów dokonują oceny zniszczenia książek.

14. W przypadku ustalenia zniszczeń  pisemnie informują rodziców o konieczności zwrotu kosztów  zgodnie z pkt 7  Regulaminu.

15. O wyżej wymienionym fakcie informują nauczycieli biblioteki i dyrektora szkoły.

16. Wychowawcy zobowiązani są do zwrócenia do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych przez uczniów podręczników na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

Podstawa Prawna:

Art.22ak ust.3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu z dn.30 maja 2014r. (DZ. U. poz. 811)i ust.4