OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZACHOROWAŃ UCZNIÓW

 1. Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi.
 2. W przypadku zaobserwowania objawów choroby uczeń pozostaje w domu pod opieką rodziców lub opiekunów.
 3. Rodzice zgłaszają się do POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) w celu ustalenia leczenia dziecka.
 4. W przypadku  stwierdzenia lub podejrzenia u ucznia choroby zakaźnej rodzic zawiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Dyrektor szkoły i pielęgniarka ustalają zasady postępowania w szkole po konsultacji w stacji sanitarno- epidemiologicznej.
 5. Do czasu wyzdrowienia uczeń nie może uczęszczać na zajęcia szkolne.
 6. W przypadku chorób zakaźnych, po zakończonej terapii, uczeń  powinien być poddany ponownemu badaniu lekarskiemu. Wraca do szkoły z pisemną informacją od lekarza o wyzdrowieniu i możliwości powrotu do środowiska szkolnego.
 7. W przypadku chorób epidemiologicznych dyrektor szkoły może podjąć decyzję o terminowym zamknięciu szkoły.
 8. Uczniowie i nauczyciele odpracowują dni nieobecności z powodów epidemii w wyznaczone przez dyrektora soboty.
 9. W przypadkach tego wymagających dyrektor szkoły zleca pielęgniarce szkolnej przegląd higieniczny klas.
 10. Rodzice w formie pisemnej są informowani i zobowiązani do realizacji zaleceń higienicznych i zdrowotnych wynikających z  przeglądów pielęgniarki szkolnej.
 11. O sytuacji zdrowotnej uczniów dyrektora szkoły informują:
  pielęgniarka, nauczyciele, rodzice i pozostali pracownicy szkoły.