ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NAGŁEGO ZACHOROWANIA

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB ZŁEGO SAMOPOCZUCIA UCZNIA

W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych, bądź złego samopoczucia klasie, na zajęciach w szkole osoba interweniująca powinna:

1. Zapewnić opiekę uczniowi:
– wyznaczyć osobę, pod której opieką chory uda się do gabinetu pielęgniarki szkolnej,
– w przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej uda się  do sekretariatu szkoły.

2. Pielęgniarka szkolna udziela stosownej pomocy przedlekarskiej i w przypadku utrzymującego się złego samopoczucia informuje telefonicznie rodziców lub opiekunów o dolegliwościach dziecka.

3. Dziecko z dolegliwościami, objawami chorobowymi może opuścić teren szkoły wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub osoby upoważnionej przez opiekuna.

4. W przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej nauczyciel lub pracownik administracji wzywa rodziców. Nauczyciel nie może podawać dzieciom żadnych leków.

5. W przypadku braku kontaktu z rodzicami i przy ustępujących dolegliwościach szkoła zapewnia dziecku dalszą opiekę ( odpoczynek w gabinecie pielęgniarki, sekretariacie, sali lekcyjnej).

6. W przypadku  nie ustępujących lub nasilających się dolegliwości szkoła ( pielęgniarka, nauczyciel lub pracownik administracji) informuje o tym fakcie rodzica lub opiekuna dziecka  i wzywa pogotowie ratunkowe.

7. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i nie ustępujących dolegliwości szkoła (pielęgniarka, nauczyciel, pracownik administracji) wzywa pogotowie ratunkowe.

8. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i wezwania pogotowia ratunkowego wyznaczony pracownik szkoły przejmuje opiekę nad dzieckiem podczas transportu dziecka do szpitala, sprawuje tę opiekę  do czasu przybycia rodzica do szpitala.

9. W momencie odbioru dziecka ze szkoły lub przekazania opieki w szpitalu rodzic przejmuje wszelkie obowiązki związane z realizacja zaleceń medycznych dotyczących dziecka.