SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU

 W sytuacji, gdy uczeń ulegnie wypadkowi do zadań osoby interweniującej należy:

  1. Zaopiekowanie się dzieckiem, które uległo wypadkowi, odizolowanie go od rówieśników i zabezpieczenie miejsca wypadku.
  2. Udzielenie pierwszej pomocy. Pomocy przedlekarskiej może udzielić pielęgniarka szkolna lub inne osoby przeszkolone w tym kierunku. Nauczyciel nie może podawać żadnych leków.
  3. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy z poszkodowanym oraz ewentualnymi świadkami zdarzenia (odpowiedzialni: wychowawca lub nauczyciel obecny przy wypadku).
  4. W razie potrzeby wezwanie pogotowia ratunkowego.
  5. Powiadomienie dyrektora szkoły o zaistniałym zdarzeniu.
  6. Poinformowanie rodziców o wypadku.
  7. W przypadku kłopotów w skontaktowaniu się z rodzicami (opiekunami) zapewnienie dziecku stałej opieki.
  8. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, braku kontaktu z rodzicami, dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły wzywa pogotowie ratunkowe i zapewnia dziecku opiekę łącznie z ewentualnym transportem do szpitala.
  9. Sporządzenie dokumentacji przez zespół powypadkowy.
  10. Zaznajomienie z treścią protokołu powypadkowego rodziców poszkodowanego ucznia.