REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY

REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY RODZICÓW/OPIEKUNÓW I OSÓB POSTRONNYCH

Od dnia 1 maja 2016r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piastowie w porozumieniu z Radą Rodziców w/w placówki wprowadza zakaz przemieszczania się po szkole osób niezidentyfikowanych.

Osoby zidentyfikowane  (po uprzedniej rejestracji w Księdze Gości i otrzymaniu plakietki GOŚĆ) mogą przemieszczać się po Szkole zgodnie z określonym w Księdze Gości celem, w sposób niezakłócający porządek i spokój w placówce.
Rejestracja w Księdze Gości jest warunkiem niezbędnym do wejścia na teren budynku.

W Księdze Gości (rejestracji wejść i wyjść) odnotowuje się :

imię i nazwisko, godzinę wejścia i wyjścia oraz cel wizyty

Wyłączeni z rejestracji są jedynie rodzice/opiekunowie przyprowadzający lub oczekujący na dzieci przy portierni i w okolicy szatni.

Oczekujący nie mogą przebywać na holu głównym (okolice filarów, fotele na holu głównym).

Każdy pracownik Szkoły ma obowiązek skontrolowania zasadności pobytu osoby niezarejestrowanej (bez plakietki GOŚĆ).

Zewnętrzne grupy zorganizowane wchodzą na teren szkoły z opiekunem (rejestracja opiekuna),który odpowiada za przestrzeganie niniejszego regulaminu przez członków grupy pozostających pod jego opieką.

Niniejszy Regulamin ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków na terenie szkoły.
Pozwoli również eliminować potencjalne zagrożenie ze strony osób niepożądanych oraz wzmocni ochronę sanitarną placówki.

Podstawa :
Zalecenie Burmistrza Miasta Piastowa z dn. 13.04.2016r. w prawie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie piastowskich szkół.
Pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.03.2016r. wskazujące działania mające na celu wzmocnienie ochrony i czujności w obiektach użyteczności publicznej.
Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30.03.2016r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkół.